BUCANIER bord logo

BORD IASCAIGH MHARA

Bord Iascaigh Mhara Mae BIM yn helpu i ddatblygu Diwydiant Bwyd Môr Iwerddon drwy ddarparu arbenigedd technegol, cymorth busnes, cyllid, hyfforddiant a hyrwyddo arfer amgylcheddol cyfrifol. Mae BIM yn cefnogi twf diwydiant bwyd môr Iwerddon, gyda ffocws ar gynyddu proffidioldeb a chyflogaeth yn y sector. Mae’n rhoi cymorth i gwmnïau bwyd môr drwy amrywiaeth o wasanaethau masnachol.

Cenhadaeth BIM yw tyfu diwydiant bwyd môr ffyniannus yn Iwerddon; ehangu’r sylfaen deunydd crai, ychwanegu gwerth a datblygu cadwyni cyflenwi effeithlon sydd gyda’i gilydd yn cyrraedd targedau Cynhaeaf Bwyd 2020 y Llywodraeth ar gyfer bwyd môr ac yn creu swyddi cynaliadwy.

Mae swyddogion rhanbarthol BIM, sy’n gweithio o amgylch yr arfordir, yn cynnig gwasanaeth mentora proffesiynol ymarferol mewn cynllunio busnes, adnabod cyfleoedd marchnad newydd a brandio, yn ogystal â chynghori ar gyllid – a’r cyfan sy’n galluogi cwmnïau i dyfu’n gyflymach nag y gallent ar eu pen eu hunain. Gall ein swyddogion rhanbarthol eich cyfeirio at ein hamrywiaeth o fusnesau. Panel Cymorth Mentora Busnes: Lle bo’n ofynnol, gall BIM gynnig i gwmnïau cleient hyd at dri diwrnod o gymorth mentora busnes gyda phanel o fentoriaid busnes allanol.

Rydym yn helpu i ddatblygu diwydiant bwyd môr Iwerddon drwy ddarparu:

  • cyllid
  • hyfforddiant
  • a thrwy hyrwyddo arferion amgylcheddol cyfrifol
  • arbenigedd technegol
  • cymorth busnes
BUCANIER Terence

Dr Terence O’Carroll

Dr Terence O’Carroll yw Rheolwr Technegol Dyframaethu yn BIM ac mae ganddo PhD mewn Bioleg Forol. Ei rôl bresennol yn BIM yw rheoli gweithgareddau’r Adran Dechnegol Dyframaethu sy’n ymdrin â phob agwedd ar gynghori, trosglwyddo technoleg a datblygu ar gyfer y diwydiant dyframaethu yn Iwerddon gan gynnwys ymdrin â Grantiau Gwybodaeth ac Arloesi i’r diwydiant.

Ffôn: +353 1 2141216
E-bost: terence.ocarroll@bim.ie

BUCANIER bord bottom img