BUCANIER pembrokeshire logo

Cyngor Sir Penfro

Mae Cyngor Sir Penfro (CSP) yn awdurdod lleol yn Ne Orllewin Cymru sydd â datblygiad ac adfywiad economaidd yn rhan o’i swyddogaeth weithredol. Mae gan Gyngor Sir Penfro amcan strategol i ddatblygu swyddi o fwy o werth i’r economi ac mae’n canolbwyntio’n strategol ar economi Sir Benfro er mwyn lleihau tlodi. Canolbwynt pwysig i’r ymdrech i gyflawni’r amcan hwn yw Canolfan Arloesedd y Bont, sef canolbwynt parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg ne’n rhan o strategaeth ehangach Menter Dinas-ranbarth Bae Abertawe. Mae Canolfan Arloesedd y Bont yn darparu cyfleusterau cychwynnol ar gyfer busnesau newydd. Mae’n lle y gall busnesau sefydlu’u hunain, datblygu rhwydweithiau a thyfu.

Mae Sir Benfro’n sir wledig yn bennaf, ond mae Dyfrffordd y Ddau Gleddau (sy’n rhan o Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau ) yn borthladd o bwysigrwydd strategol. Mae tua 20% o ynni’r DU yn cael ei fewnforio, ei brosesu a’i ddosbarthu ar ffurf cynhyrchion olew wedi’u puro, nwy naturiol o LNG wedi’i ail-nwyo, neu drydan o’r orsaf bŵer tyrbinau nwy cylch cyfun 2000MW. Mae cadwyn gyflenwi fawr yn Sir Benfro i’r darparwyr ynni traddodiadol hyn sy’;n cyflenwi ynni’r DU. Ynghyd â sefydliadau strategol eraill fel Porthladd Aberdaugleddau ac Ynni Morol Sir Benfro, rydym yn awyddus i weld ein busnesau, yn enwedig y rhai yn y gadwyn gyflenwi, yn arallgyfeirio i faes ynni adnewyddadwy; rydym am weld Sir Benfro’n datblygu fel clwstwr ynni adnewyddadwy.

Bydd BUCANIER yn alluogwr sylweddol yn y broses o annog ein busnesau i ystyried y broses arloesi ar gyfer arallgyfeirio i’r farchnad hon. Mae ffurfio Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau’n cefnogi’r awydd hwn a bydd Ardal Arddangos Ynni De Sir Benfro sy’n gobeithio sefydlu Ardal Ynni Tonnau yn alluogydd allweddol a fydd yn sbardun i sefydlu canolfan ar gyfer cynhyrchu ynni morol. Mae gan Marine Energy Pembrokeshire rwydwaith sylweddol a bydd yn cefnogi gweithrediad BUCANIER fel prif randdeiliad o fewn y sefydliad.

Fel sir wledig, mae Sir Benfro’n dibynnu’n helaeth ar gynhyrchu bwyd, o ffermio i brosesu bwyd. Bydd BUCANIER yn alluogwr enfawr ar gyfer y sector hwn o fewn y Sir. Mae’r parc bwyd arfaethedig yn Llwynhelyg yn gyfle i wella’r clwstwr sydd eisoes wedi’i sefydlu gyda Pharc Bwyd Cross Hand yng Nghaerfyrddin, ond dim ond rhan o’r rheswm dros ddewis Cyngor Sir Caerfyrddin fel cyd-fuddiolwyr yw hyn. Eisoes mae gan Barc Bwyd Cross Hands gwmnïau Gwyddelig yn gweithredu oddi yno, sy’n rhoi cyfle i’r ddau ranbarth ddatblygu a gwella'r clystyru a’r rhwydweithiau sefydledig sydd ar waith.

Tony Streatfield

Tony Streatfield yw Rheolwr Menter ac Arloesi yng Nghyngor Sir Penfro.

“Fel arweinydd tîm bychan ond hynod brofiadol, mae gennyf ran ym mhob agwedd ar ddenu a chefnogi busnesau yn Sir Benfro. Mae fy rhan i’n cynnwys cyfrifoldeb am Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau, Canolfan Arloesi’r Bont a mathau arloesol eraill o gefnogaeth i fusnes.”

Ffôn:+ 44  1437 776166
E-bost: tony.streatfield@pembrokeshire.gov.uk

BUCANIER Peter

Peter Lord

Mae gan Peter Lord radd BA Anrhydedd a Thystysgrif mewn Rheolaeth ac ef oedd rheolwr cyflawni prosiect INSPIRE a ariannwyd gan Interreg yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru. Mae ganddo 13 mlynedd o brofiad o weithio ym myd cefnogi busnes drwy'r awdurdod lleol, ble bu’n gweithio ar brosiectau a ariannwyd gan Ewrop, gan gynnwys cyngor, grantiau a hyfforddiant ar gyfer busnesau bach a chanolig.

Ffôn: + 44 01646 689303
E-bost: peter.lord@pembrokeshire.gov.uk

BUCANIER bord bottom img