Cyngor Sir Wexford

Cyngor Sir Wexford yw un o 31 awdurdod lleol yn Iwerddon, gan wasanaethu poblogaeth sydd ychydig llai na 150,000 o ddinasyddion. Mae’r Cyngor yn darparu dros 190 o wahanol wasanaethau yn ddyddiol ar draws 45 o leoliadau ledled Swydd Wexford.

Ymhlith ei brif wasanaethau mae tai a chymuned, ffyrdd a thrawsgludo, cynllunio a datblygu trefol, amwynder a diwylliant, a’r amgylchedd. Cyflenwir y rhain drwy fras benawdau datblygu polisi, gweithredu polisi, darparu gwasanaeth a rheoleiddio.

Mae’r awdurdod lleol yn gweithredu drwy strwythur o bedwar rhanbarth bwrdeistrefol, a phob rhanbarth yn canolbwyntio ar un o bedair prif dref Swydd Wexford. Cyllidebau gweithredu a chyfalaf Cyngor Sir Wexford yn 2016 oedd €100 miliwn a €75 miliwn yn y drefn honno. Mae’r Cyngor yn cyflogi bron 1,000 o staff ac mae ganddo 34 o aelodau etholedig, a reolir gan y Cathaoirleach.

BUCANIER Tom

Tom Banville

Tom Banville – yr Uwch Swyddog Cyfrifol am Bucanier yw’r Pennaeth Menter yn y Swyddfa Menter Leol yng Nghyngor Sir Wexford. Mae gan Tom fwy nag 20 mlynedd o brofiad o weithio gyda busnesau newydd a busnesau bach. Mae’n gweithio gyda thîm o 10 o bobl a chyllideb flynyddol o €3 miliwn i ganolbwyntio ar ddatblygu’r economi a menter yn y sir, gyda ffocws cryf ar sectorau fel Bwyd, Twristiaeth a Thechnoleg.

Ffôn: +353 53 9196204
E-bost: tom.banville@leo.wexfordcoco.ie

Siobhan Gethings

Siobhan Gethings – mae Gweinyddwr Prosiect Bucanier yn gyfrifol am gydlynu a gweinyddu’n effeithiol ymrwymiad Cyngor Sir Wexford i weithredu a chyflenwi’r Ymgyrch BUCANIER hon o chwe phartner. Mae Siobhan yn newydd i Gyngor Sir Wexford a daw o gefndir corfforaethol lle mae wedi rheoli prosiectau yn y Sector Gwasanaethau Ariannol a’r Sector Gofal Iechyd yn y DU.

Ffôn: +353 53 9196025
E-bost: Siobhan.Gethings@wexfordcoco.ie