Telerau ac Amodau ac Ymwadiad ar gyfer Gwefan BUCANIER, gwefan Prosiect BUCANIER ERDF – Rhaglen Cydweithredu Iwerddon Cymru.

Mae BUCANIER yn enw cofrestredig sy’n eiddo i’r partner arweiniol ym mhrosiect BUCANIER, sef Cyngor Sir Penfro. Yn y ddogfen hon cyfeirir at wefan BUCANIER fel “wefan”.

Gwybodaeth gyffredinol am y Safle hwn

Yn gyfrifol am y Safle: Cyngor Sir Wexford, cysylltwch â Siobhan Gethings: Siobhan.gethings@wcc.ie

Dylunio a gweithredu: Pixelpod

 

Datganiad Preifatrwydd ar gyfer

BUCANIER y wefan ar gyfer Prosiect BUCANIER ERDF – Rhaglen Cydweithredu Iwerddon Cymru.

Mae BUCANIER yn enw cofrestredig sy’n eiddo i’r partner arweiniol ym mhrosiect BUCANIER Cyngor Sir Penfro. Yn y ddogfen hon cyfeirir at wefan BUCANIER fel “Gwefan”.

 

Pwrpas a maint y wybodaeth a gasglwn

Bydd unrhyw fanylion a roddwch i ni yn ôl eich dewis eich hun. Ni fyddwn yn trosglwyddo’ch manylion i drydydd parti heb eich caniatâd. Os byddwch yn llenwi’r ffurflen gyswllt, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd i gysylltu â chi yn y dyfodol.

 

Cymal cywirdeb:

Er bod pob ymdrech wedi’i gwneud i sicrhau cywirdeb yr holl ddeunyddiau a gwybodaeth ar y Wefan hon, nid yw BUCANIER yn gwneud unrhyw osodiad na gwarant, agored neu ymhlyg, yn ymwneud â deunydd, cynnwys a gwybodaeth ar y Wefan hon, a ddarperir “fel ag y maent”. Mae BUCANIER yn eithrio’r holl delerau, amodau, gwarantau, gosodiadau neu gymeradwyaethau agored neu ymhlyg mewn perthynas â gwylio, defnyddio’r Wefan hon neu ei pherfformiad neu unrhyw wybodaeth a ddarperir trwy’r Wefan hon.

 

Anweithiau a Gwallau

  1. Mae’r wefan hon, gan gynnwys ei holl gynnwys wedi’i pharatoi hyd eithaf ein gwybodaeth ac mae’n agored i newid. Bwriad y Wefan hon yw bod yn ganllaw cyffredinol i BUCANIER, ein pobl, ein meysydd ymarfer a chyfleoedd gyrfa ac nid yw’n rhoi cyngor cyfreithiol i unrhyw un o’i defnyddwyr. Ni ellir ysgwyddo unrhyw atebolrwydd am unrhyw anwaith neu wall.


  2. Atebolrwydd am Golled

Mae BUCANIER yn eithrio’r holl atebolrwydd am unrhyw golled anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu am unrhyw elw, data, cyfle neu enw da a gollir yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, neu unrhyw golled neu ddifrod achlysurol, cosbol, arbennig, enghreifftiol neu pa ddifrod bynnag sy’n deillio o ddefnyddio (neu fethu â defnyddio) neu ddibynnu ar y Safle.

  1. Atebolrwydd nad yw wedi ei wahardd yn anghyfreithlon

Nid yw’r cyfyngiad hwn yn berthnasol i unrhyw atebolrwydd a all fod gennym am farwolaeth, anaf personol neu o ganlyniad i unrhyw gamliwiad esgeulus neu dwyllodrus.

 

  1. Y Gyfraith yn Iwerddon

Ni fydd yr ymwadiad yn yr adran hon yn gweithredu i eithrio unrhyw deleryn, gwarant neu atebolrwydd na ellir ei eithrio o dan gyfraith Iwerddon.

Mae hwn yn rhestru’r amodau ac yn rheoleiddio’ch defnydd o Wefan BUCANIER a’i chynnwys.

Hygyrchedd: Mae’r Wefan a’r gwasanaethau a ddarperir arni fel rheol ar gael 7 diwrnod yr wythnos a 24 awr y dydd. Oherwydd gwaith technegol neu olygyddol, mae’n bosib na fydd y wefan ar gael am gyfnodau byr. Nid yw BUCANIER. yn gyfrifol am y toriad yn y mynediad a grybwyllwyd uchod nac am ganlyniadau posib toriad o’r fath ar gyfer defnyddwyr neu unrhyw drydydd parti.

 

Cyfyngu atebolrwydd:

Mae gan BUCANIER flog ar y wefan sef meddyliau a barn BUCANIER. Nid yw’n gyfrifol am unrhyw ddifrod neu doriad a allai gael ei achosi trwy ddefnyddio’r Wefan neu lawrlwytho ffeiliau. Ar ben hynny, ni all BUCANIER fod yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir oherwydd unrhyw doriad anawdurdodedig yn system weinyddol y Safle.

 

 

Eithrio cyfrifoldeb am Wefannau trydydd parti:

Nid yw BUCANIER. yn gyfrifol am gynnwys, deunyddiau, data na chywirdeb Gwefannau trydydd parti y gellir eu cyrraedd trwy gysylltiadau hyperdestun o’r Wefan hon.

 

Eiddo deallusol:

Mae’r holl gynnwys, dyluniadau a fformatio ar y Wefan hon yn cael eu gwarchod gan y deddfau ar freindaliadau a hawliau cysylltiedig. Trwy ddefnyddio’r Wefan, mae’r defnyddwyr yn cydnabod yr hawliau hyn. Gall enwau cynhyrchion, cwmnïau neu sefydliadau ymddangos ar y Wefan hon. Maent yn parhau i fod yn eiddo i’r parti priodol ac ni ddylid eu copïo, eu dosbarthu, eu cyhoeddi neu eu gwerthu gan y defnyddiwr heb eu cytundeb ymlaen llaw.

 

Manylion cyswllt

Os hoffech drafod unrhyw faterion neu bryderon sy’n ymwneud â phrosesu data personol ar ein Gwefan neu unrhyw agwedd ar y Wefan, cysylltwch â ni trwy e-bost neu bost.

Siobhan Gethings:

Siobhan.gethings@wcc.ie hello@bucanier.eu

Wexford County Council

Carricklawn

Wexford

Co Wexford